תקנון והצהרת פרטיות אתר למצוא את הבוס שבפנים:

– האתר "למצוא את הבוס שבפנים" מציג בפני הגולשים מידע ותכנים בתחום ירידה במשקל, הרזייה, דיאטות, עיצוב וחיטוב הגוף, אורח חיים בריא ונכון ומידע נוסף על הרגלים לחיים עם ביטחון עצמי, הערכה עצמית והעלאת הדימוי העצמי.

– מטרתו של תקנון זה להסדיר את השימוש באתר. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

– בתקנון זה יינתנו למונחים הבאים הפירושים שלהלן: "מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. "האתר" – אתר למצוא את הבוס שבפנים. "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר.

– הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לזכר ונקבה כאחד.

הגבלת אחריות

– השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם והאתר לא ישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

– באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, פוסטים, מאמרים ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. האתר אינו אחראי לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. המידע המוצג מהווה המלצה בלבד, והסתמכות על המידע המוצג באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד.

– כל התכנים המתפרסמים באתר, לרבות טיפים, רעיונות והמלצות, אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או אחר. יישום התכנים הנ"ל הינו באחריות בלעדית של המשתמש, והאתר אינו אחראי לכל נזק שעלול להיגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב שימוש בתכני האתר.

– המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהאתר אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.

– המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

– האתר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

– האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

תנאים לשימוש במידע

– מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הנה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.

– המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות האתר.

– המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

– כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב.

– המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

– לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

– המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

הגנת הפרטיות

– ייתכן שלצורך קבלת שירותים מסוימים (להלן: השירותים) תתבצע הרשמה. בעת ההרשמה ידרשו המשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.

– הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של האתר והוא יעשה בו

שימוש בכפוף להוראות הדין.

– האתר יורשה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ההרשמה או הצטרפות ו/או לשירותים שבאתר.

– מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור לאתר פרטים כלשהם. יחד עם זאת, קבלת חלק מהשירותים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

– האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר שירותי האתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר או על ידי אחרים עמם יתקשר האתר. בנוסף, האתר רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. היה והמשתמש יחפוץ בכך ויודיע רשמית לאתר יוצאו פרטי המשתמש ממאגר הנתונים של האתר.

לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

דיוור והודעות

מפעיל האתר רשאי לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותה, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי מפעיל האתר ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

מידע אישי שתמסור בעת השימוש באתר (לרבות פרטים מזהים שתמסור בפנייתך לחברה באמצעות משלוח דוא"ל כמפורט בסעיף ‏5.2 לעיל) עשויים להישמר במאגר מידע של החברה בהתאם לדרישות כל דין, אשר עשוי, בין היתר, לשמש לדיוור ישיר ובכפוף לקבלת הסכמתך מראש ובכתב – למשלוח מידע שיווקי ופרסומי. כל שימוש של החברה במידע האישי שלך ייעשה עפ"י הוראות כל דין. הנך מאשר לחברה להחזיק את המידע האישי שתמסור במאגר מידע עפ"י כל דין. לתשומת ליבך, הינך זכאי על פי חוק לעיין בפרטיך הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתו ממאגר המידע. אם ברצונך לעשות כן, לרבות אם אינך מעוניין להיכלל ברשימות החברה לצורך דיוור ישיר או לצורך קבלת הודעות מסר קצר (SMS), עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או דואר אלקטרוני לחברה, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים ב- support@findthebosswithin.co.il ופרטיך יוסרו מרשימת הדיוור כאמור. אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה להיכלל ברשימת תפוצה לצורך קבלת דיוור ישיר. עם זאת, הינך רשאי, כאמור, לבקש הסרה בכל עת.

המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

עם אישור קבלת ניוזלטר ו/או דיוורים אחרים, יחשב הגולש כמי שמעוניין לקבל הודעות, עדכונים ודברי פרסומת (להלן: "התכנים") מצד האתר ו/או מפרסמים אחרים באתר. התכנים ימסרו בדיוור ישיר באמצעים השונים לרבות אך לא רק, הודעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, MMS, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי עכשווית או עתידית. הגולש מסכים ומאשר כי ידוע לו כלל הפרטים שנמסרו על ידו ישמשו את האתר ו/או מי מטעמו, לרבות את המפרסמים האחרים, לצורך דיוור התכנים אל המשתמש.

בנוסף לאמור לעיל, גולשים אשר ימסרו פרטיהם למוקד שירות הלקוחות של האתר או לאחד מנציגיו או ימלאו את פרטיהם בהודעה או לאחר רכישת קורס דיגיטלי או בלינק שישלחו, ויאשרו קבלת תכנים, יהיו זכאים לקבל עדכונים לפי תכנית זו. עדכונים כאמור יכול שימסרו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הודעות טקסט (ככל שאלו נמסרו על ידי הגולש).

לגולש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מרשימת הדיוור, מכל סיבה שהיא, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור או ע"י שליחת מייל לכתובת    support@findthebosswithin.co.il תחת הכותרת "בקשת הסרה מרשימת דיוור" ובתוכן ההודעה לציין את פרטי ההתקשרות שנמסרו במסגרת ההרשמה לשירות הדיוור. לחילופין יכול הגולש למחוק את עצמו בלחיצה על כפתור "הסרה מהרשימה" הנמצא בכל דיוור. יובהר כי היעדר המילה "פרסומת" ו/או "פרסומות" מכותרות הדיוורים באמצעי התקשורת השונים לא תהווה עילה לתביעה במסגרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008. לגולש לא תהא כל טענה כלפי האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או מפרסמים אחרים באתר, בקשר לקבלת דיוורים כאמור. האתר ו/או מפעיליו אינם אחראיים ביחס למשלוח דיוורים על ידי מפרסמים אחרים ולא ישאו באחריות נזיקית העלולה להיגרם מכך. יודגש כי הגולש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או מפעיליו ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.

– האתר יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם הוא מחויב לעשות כןעל פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה יהא האתר רשאי למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

– מובהר כי האתר פועל לאבטחת המידע ונוקט אמצעים לשם כך. ואולם, מאחר ומדובר באתר המהווה חלק מרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר, ועל המשתמש להיות מודע לאפשרות זו, בבואו לבחור האם למוסר את פרטיו לאתר. מובהר בזאת כי היה ולמרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על האתר כל אחריות.
סיום ההתקשרות

– האתר יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

– למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע מהתחייבות כלשהי של המשתמש כאמור בהסכם זה.

– האתר שומר על זכותו לשנות את ההוראות וכללי השימוש מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר, והמשתתפים מתבקשים לעיין בתקנון מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

– מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר ולשירותים הניתנים בו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר בתל-אביב-יפו, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד.

ההרשמה למוצרים, תוכניות,קורסים והדרכות הבאות הן סופיות ולא כוללות אפשרות להחזר כספי חלקי או מלא מרגע הרכישה שלך:

סודות המאסטר – קורס דיגיטלי (שם שיווקי: סודות המשיכה לאובססייה חייתית)

סודות המאסטר – הקלטת MP3 (שם שיווקי: סודות המשיכה לאובססייה חייתית)

סטטוס אלפא

מגנט של הצלחה – סמינר וירטואלי / פרונטלי / דיגיטלי

אופוריה מיידית

97 אקספרס

תוכניות 'סופרסטאר'

תוכניות סופרסטאר מבוקש

שיעורים פרטיים עם חיים כהן סבן

שידורים חיים

כל סדנה / סמינר וירטואלי או פרונטלי

 

אופן ביצוע התשלום

– באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למלא במקום המיועד לכך.
אבטחה

– כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים , מאובטחים בטכנולוגיית SSL .
פרוטוקול SSL הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.
תנאים נוספים

– פרטי המנוי יישמרו במאגר המידע של האתר, מפעילי האתר לא יעבירו את הפרטים האישיים לאף גורם אחר.

– החברה תהא רשאית לשלוח למנוי דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל דבר, לרבות מידע מקצועי, שיווקי ומסחרי.
בכל מקרה, בו מחמת "כוח עליון", נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו,
יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המנויים, כולם או חלקם.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
מפעילי האתר שומרים את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתם ו/או באם יתברר להם שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתר.
דין ושיפוט

– הדין החל על ההרשמה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.